Ana içeriğe dön

ZEKA GÜCÜ GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncellenme Tarihi: 12.11.2020

Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (Bundan böyle “Turktell” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turktell’in koruması altındadır. Kişisel verileriniz, Turktell tarafından Zeka Gücü Gizlilik Politikası kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmektedir.

Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Turktell tarafından işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Turktell, Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Turktell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, fotoğraf gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi; kullanıcı adı, parola gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi; telefon numarası, e-posta adresi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Demografik Bilgiler: Bu veri kategorisi; eğitim durumu gibi veri türünü ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi; IP adresi bilgisi, cihazın marka ve işletim sistemi bilgisi, cihaz kullanım dili, kullanılan operatör ve ülke bilgisi, cihazın işletim sistemi (Apple iOS, Android gibi) gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi; uygulama kapsamında yapılan işlemler, tercihler ve kullanım alışkanlıkları bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Diğer Bilgiler: Bu veri kategorisi; konuşulan dil veri türünü ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Hizmete ilişkin fayda, koşul, gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size, size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemlerin gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Turktell, kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun kapsamında aşağıdaki yurt içindeki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • https://www.Turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içindeki grup şirketleri ile Turktell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz bayiler, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • Turktell’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Turktell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turktell’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Zeka Gücü Kullanıcısı olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turktell’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilirsiniz.

VI. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

(i) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/dokuman/pdf/turkcell-kisisel-veri-basvuru-formu.pdf cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turktellbilisimservisleri.tebligat@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.

(ii) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “ Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL ” adresine ileterek.

(iii) Zeka Gücü’ne kaydolurken kullandığınız elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine göndererek.

VII. POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika Turktell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turktell, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turktell tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın Zeka Gücü uygulamasında yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki esaslı değişiklikler uygulama üzerinden tarafınıza bildirilecektir.